Avís legal

www.granturia.com és un domini d’Internet titularitat de l’ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CC GRAN TURIA, amb CIF V96194816, amb domicili a la Plaça Europa, s/n, 46950 València i Inscrita al REGISTRE MERCANTIL de …………., Tom …………, Llibre …..,Foli ….., Secció …, Full ……….., Inscripció ……., en endavant l’EMPRESA.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre l’EMPRESA i els Usuaris dels serveis presents en aquest lloc web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d’usuaris

L’Usuari queda informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’EMPRESA.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades ilícites o ilegals, que infringeixin els drets de l’EMPRESA o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització del mateix. En concret i amb carácter merament enunciatiu, l’usuari s’haurà d’abstenir de: * Realitzar qualsevol conducta que impliqui la violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.). * Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de la pàgina excepte en aquells casos autoritzats per la llei o expressament consentits per l’EMPRESA o pel tercer que, si escau, ostenti els drets d’explotació sobre els mateixos. * Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que mereixin la consideració de programari o bases de dades de conformitat amb la legislació vigent, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers. * Utilitzar els continguts de la pàgina web per a qualsevol tipus d’activitat publicitària o promocional i, en particular, per a l’enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar. * Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través de la pàgina web. * Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’EMPRESA o de tercers.

Propietat Intel·lectual i Industrial

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. L’EMPRESA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar unilateralment i sense previ avís aquesta informació. Tots els continguts que es mostren a la pàgina (textos, gràfics, fotografies, logos, dissenys, codis font, continguts audiovisuals o sonors, etc.) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i / o industrial dels quals és titular l’EMPRESA o tercers que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina. Qualsevol explotació de tot o part d’el contingut de la pàgina, efectuat de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits. La infracció d’aquests drets pot donar lloc a la iniciació de procediments judicials, civils o penals. No es podrà establir cap vincle a aquesta pàgina web sense el previ i exprés consentiment de l’EMPRESA.

Responsabilitat de l’empresa

La EMPRESA no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’empresa, de retards o bloquejos en l’ús de el present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics. La EMPRESA no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web.

La EMPRESA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l’EMPRESA. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de l’EMPRESA té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per això, tant el present Avís com la Política de Privacitat només són d’aplicació a la pàgina web de l’EMPRESA i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

Legislació aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la legislació espanyola.